ORGANIZARE

Şef centru - comisar-sef de politie dr. UDEANU Cătălina

Centrul de coordonare a protectiei infrastructurilor critice este unitatea centrala de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne responsabila pentru organizarea si desfasurarea activitatilor necesare implementarii OUG nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice aprobata cu modificari prin Legea nr. 18/2011.

Program audiente: Miercuri, 12.00 - 14.00.

Atributii:
- îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact în domeniul protecţiei infrastructurilor critice în relaţia cu Comisia Europeană, statele membre ale UE, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi alte structuri internaţionale;
- asigură managementul, la nivel naţional, al reţelei CIWIN (Reteaua Europeană de Informare şi Avertizare privind Infrastructurile Critice);
- transmite Comisiei Europene informări anuale referitoare la numărul de infrastructuri critice europene pe sector cu privire la care s-au purtat dezbateri privind pragurile criteriilor intersectoriale;
- informează anual Comisia Europeană cu privire la numărul de infrastructuri critice europene desemnate pe fiecare sector, precum şi cu privire la numărul de state membre dependente de fiecare infrastructură critică europeană desemnată;
- facilitează participarea reprezentanţilor autorităţilor publice responsabile la acţiunile coordonate de către Comisia Europeană în materie de formare şi de schimb de informaţii privind noi evoluţii tehnice în materie de protecţie a infrastructurilor critice;
- solicită autorităţilor publice responsabile participarea la discuţiile bilaterale/multilaterale în vederea încheierii acordurilor pentru desemnarea infrastructurilor critice europene;
- participă, la solicitarea Comisiei Europene, la elaborarea orientărilor pentru aplicarea criteriilor sectoriale şi intersectoriale şi la aproximarea valorilor pragurilor critice care se utilizează pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale;
- elaborează proiectele actelor normative specifice domeniului protecţiei infrastructurilor critice;
- realizează cooperarea între autorităţile publice responsabile şi structurile neguvernamentale în domeniul protecţiei infrastructurilor critice;
- coordonează activităţile desfăşurate de autorităţile publice responsabile şi proprietarii /operatorii /administratorii de infrastructură critică europeană /naţională în vederea identificării şi desemnării acestora;
-solicită autorităţilor publice responsabile participarea în dezbateri bilaterale şi/sau multilaterale cu celelalte state membre care pot fi afectate în mod semnificativ de o potenţială infrastructură critică europeană situată pe teritoriul naţional sau care pot afecta în mod semnificativ teritoriul naţional, în cazul potenţialelor infrastructuri critice europene situate în alte state membre;
-sprijină autorităţile publice responsabile şi proprietarii/ operatorii administratorii de infrastructuri critice naţionale / europene desemnate, asigurându-le accesul la informaţii cu privire la cele mai bune practici şi metode disponibile;
- sprijină autorităţile publice responsabile în realizarea cooperării cu partenerii din mediul privat, mediul academic şi organizaţiile neguvernamentale;
- asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Afacerilor Interne, ca autoritate publică responsabilă în sectoarele de infrastructură critică "Securitate Naţională" şi "Administraţie";
- îndeplineşte funcţia de compartiment specializat al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul protecţiei infrastructurilor critice;
- organizează, coordonează si răspunde de activitatea de reevaluare si actualizare periodică a documentelor specifice domeniului protecției infrastructurilor critice elaborate la nivelul compartimentului de specialitate aflat în responsabilitate;
- răspunde de actualizarea bazei de date aferente mecanismului de comunicare national în domeniul protectiei infrastructurilor critice, privind riscurile, amenintările si vulnerabilitătile identificate la adresa infrastructurii critice nationale / europene din responsabilitate;
- asigură monitorizarea permanentă a evolutiei riscurilor, amenintărilor si vulnerabilitătilor la adresa infrastructurii critice nationale / europene din responsabilitate;
- propune măsurile cu caracter imediat în situatia identificării unor riscuri la nivelul infrastructurii critice nationale / europene din responsabilitate;
- coordonează activitatea de elaborare a planurilor anuale de verificare prin exercitii si activităti specifice, a viabilitătii PSO sau a documentelor echivalente, existente la nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructură critică natională/europeană, din aria de responsabilitate;
- propune spre aprobare conducătorului autoritătii publice responsabile componenta nominală a Comisiei de evaluare a PSO;
- urmăreste permanent îndeplinirea, potrivit competentelor, a obligatiilor prevăzute de legislatia natională în domeniu;
- asigură funcţia de reprezentare a Ministerului Afacerilor Interne în Grupul de lucru interinstituţional constituit în baza prevederilor HGR nr. 1110/2010 la nivelul Guvernului României, precum şi secretariatul tehnic permanent al grupului;
- coordonează activitatea de diseminare a oportunităţilor de pregătire profesională şi din sfera cercetării ştiinţifice în domeniu, pe componenta de securitate şi protecţia infrastructurilor critice.